TIẾN HÀNH BaO Ve ĐÊM DIỄN CA NHẠC
1.      Công tác chuẩn bị:
-          Chuẩn bị lực lượng theo chỉ thị từ cong ty bao ve với các phương châm như sau.
-          Tiến hành xây dựng kế hoạch dich vu bao ve: tính toán quân số, trang thiết bị, cách thức bố trí, hỗ trợ đề phòng sự cố xảy ra.
-          Theo dõi, ngăn chặn hành vi gây rối, mất trật tự
-          Phổ biến nhiệm vụ theo phương án đã duyệt cho các nhân viên.
2.      Tiến hành bảo vệ
-          Kiểm tra người, trang thiết bị, vị trí, nghiệp vụ được giao phó
-          Hành quân, triển khai, theo tiêu chuẩn và sự sắp xếp theo kế hoạch
-         Chuẩn bị tinh thần để đối phó khi có sự cố
-          Giữ vững thông tin liên lạc giữa các vị trí với nhau, giữa các vị trí với cấp trên để nắm vững tình hình, báo cáo kịp thời và xin ý kiến giải quyết.
-          Người chỉ huy tiến hành kiểm tra thường xuyên, chỉ thị cho nhân viên không tuân thr theo phương án bảo vệ đã vạch ra.

 

Contact

dich vu bao ve chuyen nghiep

Tags

The list of tags is empty.